سیارات

ماه نو

ماه نو در چارت تولد   چرخه ماه پر از فراز و نشیب هست، اما هر بخش از این این چرخش مهمه .هر شب مقدار

ادامه مطلب ...
سیارات

اتما کاراکا   آتما به معنای روح و کاراکا به معنای دلالت کننده است. آتماکاراکا دلالت کننده میل روح است. اینکه روح شما در چه

ادامه مطلب ...
سیارات

زحل در استرولوژی

زحل(سترن): عنصر : باد برج هبوط : حمل برج شرف: میزان بیت الکوکب یا بیت سروری:جدی و دلو چاکرا: تاج   زحل سیاره ای است

ادامه مطلب ...
سیارات

مشتری در استرولوژی

مشتری(ژوپیتر،گورو) عنصر : خاک برج هبوط : جدی برج شرف: سرطان بیت الکوکب یا بیت سروری:قوس و حوت چاکرا:آجنا مشتری مانند خورشید و مریخ سیاره

ادامه مطلب ...
سیارات

مریخ در استرولوژی

مریخ(مارس): عنصر : آتش برج هبوط : سرطان برج شرف: جدی بیت الکوکب یا بیت سروری:حمل و عقرب چاکرا: ریشه طبیعت مریخ سریع، قاطع و

ادامه مطلب ...
سیارات

عطارد در استرولوژی

عطارد( مرکوری) عنصر : خاک برج هبوط : حوت برج شرف: سنبله بیت الکوکب یا بیت سروری:جوزا و سنبله چاکرا: گلو، خورشیدی عطارد سیاره ارتباطات

ادامه مطلب ...
سیارات

ونوس در استرولوژی

ونوس عنصر : آب برج هبوط : سنبله برج شرف: حوت بیت الکوکب یا بیت سروری:ثور و میزان چاکرا: خاجی ونوس سیاره تحقق دنیوی است.ظرفیت

ادامه مطلب ...
سیارات

ماه و خورشید در استرولوژی

خورشید(سوریا) عنصر : آتش برج هبوط : ترازو برج شرف: حمل بیت الکوکب یا بیت سروری: لئو چاکرا:خورشیدی نمایانگر نور یا روح درونی، آگاهی، خلاقیت

ادامه مطلب ...
Scroll to Top