سیارات

مشتری در استرولوژی

مشتری(ژوپیتر،گورو) عنصر : خاک برج هبوط : جدی برج شرف: سرطان بیت الکوکب یا بیت سروری:قوس و حوت چاکرا:آجنا مشتری مانند خورشید و مریخ سیاره

ادامه مطلب ...
Scroll to Top