سیارات

ماه و خورشید در استرولوژی

خورشید(سوریا) عنصر : آتش برج هبوط : ترازو برج شرف: حمل بیت الکوکب یا بیت سروری: لئو چاکرا:خورشیدی نمایانگر نور یا روح درونی، آگاهی، خلاقیت

ادامه مطلب ...
Scroll to Top