سیارات

ونوس در استرولوژی

ونوس عنصر : آب برج هبوط : سنبله برج شرف: حوت بیت الکوکب یا بیت سروری:ثور و میزان چاکرا: خاجی ونوس سیاره تحقق دنیوی است.ظرفیت

ادامه مطلب ...
Scroll to Top