انجمن متافیزیک ایران در یک نگاه کلی

انجمن متافیزیک ایران ، انجمنی برای دوستاران متافیزیک و دنیای ماوراالطبیعه ، انجمنی برای اطلاع رسانی ، آموزش و پرورش اشخاص در راستای ساخت جهانی زیباتر ، سرشار از صلح و پادشاهی عشق و انرژی الهی خداوند .

 

 

 

 

 

مدت فعالیت انجمن متافیزیک ایران

 

 

 

 

 

 

ضمینه فعالیت های انجمن متافیزیک ایران

 

 

 

 

مجموع اعضای انجمن متافیزیک ایران

 

  1. تیم نجوم :
  2. تیم درمانگری :
  3. تیم رویابینی :
  4. تیم سوجوک :
  5. تیم برونفکنی :