انجمن متافیزیک ایران

هنرجویان​ فعال
0 +
هنر آموختگان​
0 +
مشاوره های موفق​
0 +
دوره های برگزار شده​
0

آسترولوژی چیست

آسترولوژی مطالعه و برسی ارتباط بین حرکت اجرام آسمانی و اتفاقات روی زمین است. در حقیقت یک آسترولوژر مانند یک هواشناس عمل کرده و می تواند وقایع را با استفاده از یکسری قوانین با دقت زیادی محاسبه کند.

در حال حاضر سبک های زیادی در ستاره شناسی وجود دارد. از جمله برترین آنها دو سبک آسترولوژی ودیک و غربی هست که با وجود قوت و ضعف های مختلف شان ، هر کدام طرفداران خاص خود را دارد.

البته ما به گونه ای دیگر عمل کردیم و در سبک تلفیقی کار با انواع آیانامشاء و ساختدار های تفسیری را به شما آموزش میدهیم تا بدین وسیله خطاهایی که در هر سبک وجود دارد را با قوت سبک دیگر پوشش دهیم .

آسترولوژی

متافیزیک چیست

به مجموعه قوانینی که بر طبیعت حاکم است و فورمول ریاضی علنی برای آنها کشف یا بیان نشده متافیزیک میگویند و میتوان از آن برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران استفاده کرد. آن همان دانش خاص و ناب و پاک تزکیه نفس است و بواسطه آن میتوان از تحت سیطره چارت نجومی گریخت و سرنوشت خود را به گونه ای دیگر رقم زد.

متافیزیک دارای دو بخش تئوری (فلسفه خلقت و چگونگی کارکرد آن) و عملی (استفاده از قوانین طبیعت در راستای بهبود وضعیت خود و جهان) است که ما به هردوی آنها میپردازیم.

ما مبارزه علیه خرافات را رسالت خود میدانیم و در تلاشیم با افشای حقایق این علم ، جامعه را با استفاده کاربردی و درست این مبحث آشنا کرده و برای زندگی بهتر بکوشیم.

صور فلکی

کلمه یونانی برای صور فلکی، کاتاستریسمویی بود. از کل صور فلکی شناخته شده تا آن زمان، دوازده تای …

نجوم

علم نجوم در قرآن و روایات

پاره ای از آیات و روایاتی که نشان میدهد علم نجوم نزد اهل بیت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بعضا قسمت هایی از آن را نیز به برخی خواص آموزش داده اند که خود حجتی بر اعتبار این دانش شریف نزد علما و بزرگان است.

اسماء ادریسی

اسماء ادریسی

اسماء ادریسی از قدرتمند ترین اذکار در علوم ماورا هستند که بوسیله آنها شخص میتواند به جایگاه های عالی برسد که البته اذن استاد را میطلبد.

آموزش آسترولوژی

آموزش محاسبه چارت اشخاص مشهور

شما در این پست یاد میگیرید که چگونه چارت اشخاص مشهور را محاسبه و اصلاح کنید و در تفاسیر خود از آن استفاده ببرید.

Scroll to Top