آرشیو پیام های گروه مجازی انجمن متافیزیک ایران

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولی�

� سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

انجمن متافیزیک

One

T

سلام استاد میشه بفرمائید چیجوری میشه به سکوت درونی رسید؟

پاکسازی و ب تعادل رسوندن چاکراها، از طريق آموزش و تمربن

سلام. این هدف اصلی متاس و بهش میگن سامادی کل موضوع انجمن و هر صحبتی که میشه در راستای همینه

توقع جوابی کوتاه و تمرین عملی نداشته باشین. چون این یه رونده یه شبه بدست نمیاد

سلام آقا سبحان😐😐

سلام دو کتاب معرفی میکنم مطالعه کنید تا حدی کمکتون میکنه و بعد مطالعه ی بیشتر در مورد تکنیک های کنترل و سکوت ذهن بعد از اون تمرین و به مرور زمان ثابت میکنه درست پیش میرید یا نه. هرچقدر جلوتر برید تجربه هایی در امور زندگی پیش میاد که شمارو در این مورد پخته تر میکنه.(منظورم تجربه ی ماورایی نیست،شما وقتی دیدگاهتون نسبت به زندگی و هرچیزی تغییر کنه هر پیش آمد و حرف و هر حرکتی براتون درس میشه). کتاب رهایی از دانستگی و نگاه در سکوت اثر کریشنامورتی

آپدیت جدید موبوگرام به نسخه 7.7.5 📺 اضافه شدن تلویزیون و ماهواره 🖍 اضافه شدن ترجمه زمان ارسال پیام ❗️رفع برخی از باگ ها که کاربران گزارش داده بودن 📥 دانلود و بروزرسانی از گوگل پلی:👇👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notogramxz.app

سلام و عرض ادب🌹 یعنی یه جای درست و حسابی پیدا نمیشه افراد منطقی،کنجکاو و جویای حقیقت در راه متافیزیک رو از صفر تا صد راهنمایی و همراهی کنه؟هر جایی میری یه پولی از ادم میگیرن و یه سری مطالب کتبی میدن که فایده ای هم نداره

وقتی اومدم این گروه خیلی خوشحال بودم.گفتم خود خودشه ولی هنوز هم چیزی دستگیرم نشده متاسفانه

استاد عزیز و ادمین ها لطفا بگین چکار کنیم

پایین ترین سطح رو گذروندم ولی همش کتبی بود،سطوح بالاتر هم خیلی وقته شروع نشده و زمین مونده

خیلی اطلاعات مفید در این گروه هست ک با سرچ میتونین مطالعه کنین،،، اما برای یادگیری و پیشرفت حتما در قبالش باید هزینه هم بکنین،، چون اطلاعاتی ک اساتید میدن، وقت و عمر خودشون رو صرف این کار کردن

هزینش مشکلی نداره پرداخت میکنم

احتمالا کلاسای استاد سدیدی اواخر تیرماه میباشند،، در گروه اعلام میکنن

استاد فرمودن کلاس ها و جلسات عملی میره برا تابستون،هنوز منتظرم

ب امید خدا.منتظریم

دوستان محترم کسی اجبار به موندن تون نکرده اگر جایی بهتر سراغ دارین حتما برین برای منم بفرستین. با غر زدن وسط گروه چیزی گیرتون نمیاد

چیزی نگفتم ک استاد گرامی.گفتم هم کنجکاوم هم مشتاق ولی همچنان مطالب عملی و کاربردی پیدا نکردم و شما هم فعلا کلاس هاتون شروع نشده

شما برای من بسیار قابل احترامی

بهرحال مباحث اولیه که شروط استارت کار بود گفته شده اونی که واقعا میل روییدن داشته باشه توی سنگ هم رشد میکنه چه برسه به اینکه مطالب تمیز و صحیح وجود دارن! مثلا آیا شما تغذیه ساتویک برای خودتون تنظیم کردین؟

ی انتقادی بکنم استاد؟مطالب اولیه خیلی واضح نبودن و سطحشون از مبتدی یخورده بالاتر بود،تا جایی ک تونستم عمل کردم ولی فاصله افتاد بین دو سطح یخورده دور شدم از مطالب

سر فرصت راجبش صحبت میکنیم. فعلا شبتون بخیر

شب بخیر

ممنون از زحمت هایی ک میکشین

اسم اعظم تتراگرامادون هست

شمهمفوراش (به عبری: שם המפורש) و (به انگلیسی: Shem ha-Mephorash) یا (Schemhamphoras) به معنی نام صریح، اصطلاحی اصالتاً تانایتیک (Tannaitic) است که نام پنهانی خدا در کابالا را (از جمله در مسیحیت و جادوهای گوناگون) و همچنین در برخی مباحثه‌های اصلی یهود توصیف می‌کند. این نام از ۴، ۱۲، ۲۲، ۴۲ یا ۷۲ حرف (یا سه گانه حروف) تشکیل شده که مورد آخر از همه رایج‌تر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] محتویات توضیحاتویرایش شمهمفوراش به معنای نام مقسوم است. نام اعظم تتراگراماتون می‌باشد. یهوه، رب اعلی چهار عنصری است که اساس کل گیتی را تشکیل می‌دهند. سه آیه در سفر خروج (۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱) وجود دارد که هر یک شامل هفتاد و دو حرف می‌باشد. با نوشتن اولین این ها، و زیر آن، آیه بعدی از انتها و سپس زیر آن، آخرین آیه از ابتدا، هفتاد و دو ستون سه حرفی به دست می آید. این‌ها از بالا به پایین خوانده می‌شوند و «ال» یا «اه» بسته به مذکر یا مونث بودن آن‌ها در انتها اضافه می‌شود. همچنین تناسبی از این فراست‌ها به هر یک این پنج حرفی‌ها یا بخش های پنج درجه ای دائرةالبروج وجود دارد؛ اما همچنین تعداد بی شماری از دیگر فرشتگان، دیوها، تصاویر جادویی، رب‌های سه‌گانگی، فرشتگان نایب صغیر و غیره برای منتسب نمودن وجود دارد. مطالعه تمامی این تناسبات کاملاً بی‌فایده است. تنها می‌توانند زمانی خواسته شوند که برای مقصودی خاص نیاز به ارتباطی حقیقی با یکی از آن‌ها وجود داشته باشد.

چگونه میتوان انرژی چاکرای اول را به بالا انتقال داد؟ و استحاله انرژی جنسی چگونه صورت میگیره

سلام میگن: حدید برای چاکرای 1 جمعه برای چاکرای 2 اعلی برای 3 و ... این عملکردش با استغفر الله فرق داره؟

جالب بود 🙏

/start@metaphysicsirrobot

و‌ گاهی اوقات من احساساتم رو برای خودم نگه داشتم، چون‌ نتونستم برای بیان کردنشون زبونی پیدا کنم. #جین_آستن @titixtime

و‌ گاهی اوقات من احساساتم رو برای خودم نگه داشتم، چون‌ نتونستم برای بیان کردنشون زبونی پیدا کنم. #جین_آستن @titixtime

من سجده می کنم حس بدی دارم انگار تمام چاکراهام بسته میشه هم خودم هم اطرافیان انرژی منفی میگیرن. چی کار باید بکنم؟ با این هفتا سوره اوکی میشه؟ حدید - جمعه - اعلی - حشر - صف - تغابن - صافات ؟

سپاس فراوان

چیکار کنیم پس؟

وقتی راه بهتری نباشه چاره ای نیست آدم مجبوره امتحان کنه هر چی میاد دستش دیگه

اعمال معنوی شب جمعه ۱.نماز_رفع_فقر_در_شب_جمعه ✍ دو رڪعت است در هر رکعت بعد از حمد، ۷ انشراح و ۱۱ بار آیه ۹ و ۱۰ سوره ص را ( أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِأَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ)را بخوان بعد از نماز ۱۰۰۰ بار بگو ✨ یا وَهّاب ✨ 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۲. هر کس در شب جمعه سوره دخان را قرائت کند حق تعالی گناهانش را بیامرزد و هفتاد هزار فرشته برایش استغفار کند✨ 📚 تفسیر نمونه 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۴. خواندن سوره واقعه باعث میشه خداوند او را در بین مردم محبوب کند 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۵. خواندن سوره ملک که باعث ازبین رفتن عذاب قبر میشود 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۶. خواندن زیارت عاشورا که بنا به روایتی از حضرت زهرا اتش جهنم بر بدن انسان حرام میشود 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۷. فرستادن هزار و حداقل صد صلوات 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۸- هرگاه کسی در شب جمعه 7 بار این دعا را بخواند و 70 بار صلواة بفرستد خداوندا او را غنی می کند الهی بِحُرْمَةِ طه وَ مَنْ تَلَاهَا وَ بِحُرْمَةِ یس وَ مَنْ قَرَّ ء هَا وَ بِحُرْمَةِ کعبة وَ من بَناها وَ بِحُرْمَةِ الْعَصْرَ وَ مَنْ صَلَّاهَا بَلِّغ نفسی اِلی مَناها 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۹.#ثروت_بیشمار 💰🖊 جهت ثروت به گونه‌اے که از حساب آن عاجز باشید ↯ ‌⇦ سه شب جمعه متوالے دو رڪعت نماز بخوانید هر رک ده حمد و ۱۱ توحید و پس از نماز صد صلوات 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 ۱۰- علامه مجلسی فرمودند شب جمعه مشغول مطالعه بودم، به این دعارسیدم  بسم الله الرحمن الرحیم اَلْحَمْدُ لله مِنْ اَوَّلِ الدُّنْیا اِلی فَنائِها وَ مِنَ الآخِرَه اِلی بَقائِها, اَلْحَمْدُاللهِ عَلی کُلِّ نِعْمَه، اَسْتَغْفِرُالله مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَیْه، وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ  بعد یک هفته مجدد خواستم،آنرا بخوانم، که در حالت مکاشفه ازملائکه ندایی شنیدم که ماهنوز ازنوشتن ثواب قرائت قبلی فارغ نشده ایم  

نور اتصال که وسط نماز ممکنه حس بشه با زمانی که کلمات الهی با نوعی خلسه گفته بشه ... تازه حس شدن ودیدن مستقیم نور هم نه یجور هالت دید شهودی داره اون وقت میشه گفت اون نور بهش تعادل میده

👥 مدیریت گروه ها

📜 لیست گروه ها

پنل مدیریت

سلام ثبت نام تو انجمن چه مزایایی داره؟ فقط مقالات ارسال میشه؟

ببینید دوست عزیز عضویت تو انجمن عمومی و رایگانه کلی مقالات و کتاب‌ها اینجا موجوده که میتونید به صورت رایگان به همشون دسترسی داشته باشید اما خب بعد هر چند مدت دوره‌های آموزشی برگذار میشه که اطلاعیه‌اش اینجا منتشر میشه و کسایی که دوست داشته باشن میتونن شرکت کنن

سلام علیکم .بهترین راه باز شدن چاکراههای بدن خواندن سوره های حدید حشر صف جمعه تغابن اعلی واسرا می‌باشد قبل از خواب وخوندن سوره بقره بعد از نماز مغرب .درضمن یکی از قوی ترین و بهترین چیزها برا جذب نورانیت خواندن نماز شب می‌باشد همراه با روزه سه روز آخر هفته .

/start@metaphysicsirrobot

🙏👍.

عزیزی نوشتن که درسجده حس بدی بهشون دست میده این به علت وجود انرژی منفی زیاد می‌باشد این دوست عزیز باید بعد نمازها ذکر سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اکبر را در حالت سجده ۳۰۰مرتبه بخونن یا ذکر والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم پدر سجده باید چشم باز باشه تا قوه مخیله دخل وتصرف نکند

🙏👍.

😐 ویسی که بالاتر استاد قرار دادن رو گوش ندادین گویا

یکی از چیزها که خیلی انرژی انسان را هدر میده سخنان لغو وبیهوده وغیبت و چنین اموری هستش که حتی پیغمبر صلوات الله علیه هم در مورد زبان و تاثیر زبان در باز شدن چشم انسان حدیث فرموده اندومولانا هم در مثنوی به این مطلب اشاره کردن

من تسبیحات اربعه قبلا زیاد می گفتم در حالت غیر سجده نماز جعفر طیار هم 3-4 بار خوندم تاثیری نداشت حالا در سجده میکم ایشالا کار کنه

سلام

یه سوال

دلیل فشار به بین دو ابرو در نماز و یا قبل خواب چیه خوبه یا بد؟

چطور تسبیحات اربعه تاثیر نکرده ؟خب تاثیر اینا در اشخاص متفاوت هستش در ضمن نماز جعفر طیار یکی از بهترین نوع عبادات هستش که انسان را وصل می‌کنه مولا علی ع میفرماید تسبیحات اربعه نحسی زندگی انسان را پاک می‌کنه .دوستان عزیز دستورالعمل های معصومین رد خور ندارن به شرطی که شخص زنجیر وار ادامه بده

دوستان عزیز روزه همراه با نماز شب تمام وجود شما را طلا می‌کنه شما باید از طریق سیر در عوالم وجودی خودتون به جایی برسین حافظ میفرماید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه که خود داشت زبیگانه تمنا میکرد .مولانا هم میفرماید ای کمان و تیرها انداخته گنج نزدیک و تو دور انداخته.قران هم میفرماید و فی انفسکم افلا تبصرون

پس ۳عامل بینهایت مهمه .اول نمازهای واجب ونوافل .دوم روزه همه جوره روزه زبان وچشم گوش تمام جوارح.سوم ختم کلام الله در هرماه

🙏👍.

معمولا در ذکر گفتن یا قبل خواب در تاریکی اگر فشاری حس بشه بخاطر تحریک غده پینه آل هست. چیز بدی نیست و بعد از مدتی منجر به رشد آگاهی میشه

این که پیام هایی که مورد علاقه نیست حتی اگه غلط هم باشه پاک میشه آدم یاد جمهوری اسلامی می افته

نسبت به ملای روم حساسیت زیادی دارم بقیه مطلب تحمل میشه ولی اسم این شخص کنار خدا بیاد اصلا

شرف الشمس الان رسم کنم فایده نداره؟

بین ابروهاتون هم چال شده؟

یا معمولا سردرد یا سرگیجه و افت انرژی هم دارید ؟

روش باطل کردن سحر هاتف چیست؟

انگشتر داشتن مهمه؟

سر درد و افت انرژی هست

سلام

همین که یه انگشتر آدم دست کنه خود به خود از انرژی آدم حفاظت می کنه؟ یا باید کاریکرد

ببخشید ، اگه یه بیماری ، با انداختن حرز امام جواد خوب بشه ، ممکنه اون حرز اثرش واقعی باشه و آدابش درست انجام شده باشه؟

بطور کلی ابزار ماورا یچیز اختصاصی و شخصی هستن مثل مسواک و حتی بیشتر. توی دنیای معمولی ما میتونیم از ابزار همدیگه استفاده کنیم و معمولا اتفاقی نمی افته اما توی ماورا اصلا اینطوری نیست. هر سنگ و حلقه و حرزی حتما باید با شخص شما سازگاری کامل داشته باشه و جدای از اون یکسری کارها رو لازمه موقع همراه داشتنش رعایت کنین ممکنه چیزی برای شما خوب نباشه ولی بظاهر همچیز رو بهتر کنه اما حقیقت ماجرا در بلند مدت خودش رو نشون میده خلاصه اینکه حتی اگر نتیجه بگیرین نمیشه با قطعیت گفت که براتون کارساز هست‌یا نه مگر اینک از شخص معتمدی گرفته باشین

استاد من برام تعریف میکرد که فلان دوستم عاشق یکی بود بهش نمی دادن بعد یه چن تا دعا دود کردن و اینا بهمدیگه رسیدن. اما یکسال نشده بطرز خیلی بدی از همدیگه جدا شدن میخوام بگم دلخوش ب این نشانه ها نباشین بهتره در چهارچوب قوانین حرکت کنین

اخه

اینکه اون شخص خوبه یا بد اصلا بنده در جریان نیستم ولی میگم معیار شما اینها نباشه من یه خادم میشناسم زن و بچه داره شاید سنش از پدر منم بیشتره ولی از اون طرف دیجی هست و صیغه بازی میکنه و ...

خب اخه استاد عاملی ک اینکارو انجام بده از کجا باید پیدا کرد؟

و پیدا هم بشه پول خیلی زیادی میگیرن

اینو گوش کنین توجیح میشین

نه خب منظورم اینه ، استادی ک حرز رو بنویسه

چیکار کنیم انرژی به اطرافیان منتقل نشه اگه منتقل میشه؟

الان ک همراهته جوابم داده نگهدار دیگه

من نقد کردم غلط کردم جواب من رو لطفا بدید خیلی هم اینجا دمکراسی و امریکایی هستش

هیچکاری نمیشه کرد. انرژی همیشه با محیط درحال تبادله. برخی میگن حصار و ... ولی فایدع ندارن

انرژی میگن ذخیره میشه تو انگشتر و محافظت میشه به چه صورته خودش ذخیره میشه؟

اینکه میگن چهار قل مثلا آویزون باشه ضرر داره درسته؟ طاهری میگفت

استاد دلیل اینکه عکس یه نفرو بعد چند سال میبینی و دقیقا فرداش میاد از کنارت رد میشه چیه ؟ تو مبحث خاصی بررسی میشه؟ بار ها بار‌ها اتفاق افتاده ... و اینکه با یکی تلفنی صحبت میکنی و قراره وقتی برسه پیست بهت یه موضوعی رو بگه و تو زود تر میفهمی چی میخواد بگه...

طاهری حرف بیهوده زیاد زده

معمولا بهش میگن تله پاتی یا روشن بینی که اولی نزدیک تره

یعنی با اون نفر

یعنی اونم داشته به عکس من نگاه می‌کرده یا به من فکر میکرده؟

الله اعلم. این اتفاقات برای اشخاصی که روی میدان انرژیکی خودشون کار میکنن روزمره ست.

اگر حوصله دارید یه توضیح درباره میدان انرژیکی میدید؟

حقیقت چیس

یک چیز بیسسسیار تلخ

این برخی مسلمونا انقدر نمی فهمند مثل طالبان و داعش و اینا ربط به عبادت اشتباهشون داره ؟

ترشه

Om

منظور متافیزیک. همان هاله ی اطراف بدن

کالباس

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

😐🏳

ربطی ب دین نداره. لقمه و نطفه حرام با آدم اینکارو میکنه.

استاد من یه سوالی ذهنمو درگیر کرده ، بچه ای ک حرومزاده به دنیا بیاد ، و بعدش والدینش ازدواج کنن ، بازم مشمول همون میشه؟

آره باید بعدش باشه نه قبلش

چرا تو مسلمون های بیشترن؟

رفتین شمردین؟

خب ما اینجور تروریست مسیحی نداریم

سلام اینکه تو بعضی مطالب نوشته تو هر دوره ی سنی یه چاکراه بر بقیه قالب میشه درسته؟

لطفا قبل از حرف زدن حتما فکر‌ و تحقیق کنین.

بلی بهش میگن داشای چاکرایی

از ۳۳ تا ۴۰ کدوم چاکراه قالب میشه؟

اگر روند عادی باشه گلو حاکمه. خیلی سیستم داشایی داریم ...

ممنون🌹🌹

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

اصن اون ها هم باشن چرا انقدر اینطور آدما به اسلام گرایش پیدا میکنن یه باگی هست

جنگ و آدم کشتن از اول بوده تروریست فقط یه اسمه رسانه ها میزارن

یکم دیگه نقض قوانین گروه شامل حال تون میشه

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

سلام نظرت راجب سیر سلوک چیه؟

سلام نظرت راجب سیر سلوک چیه🤔

دوست عزیز برای هزارمین بار ما اینجا نیستیم که نظرات مختلف رو بشنویم. کلا هیچ‌متخصصی براش حرف بقیه از کمترین اهمیتی برخوردار نیست. اینجا هستیم که درست مطالب رو استخراج کنیم و به کسایی که در مسائل رایج براشون‌سوال پیش میاد راهنمایی بدیم نه اینکه نظر عموم رو راجب چیزی بشنویم. در این بین برخی اساتید هم حضور دارن که گاها پیام میدن و از گزافه های بقیه شکایت میکنن. حضور و صحبت های این دوستان برامون خیلی ارزشمند تر از افرادیه که به حاشیه و پیروی از صفحات مجازی عادت کردن. اگر قرار بود پیج عامه پسند بزنیم چنل جک و طنز راه مینداختیم ! لطفا #قوانین گروه رو رعایت کنین

بر چه طریقتی

منم سوال پرسیدم دیگه چی گفتم

اینکه عبادت غلط باعث نفهمی تروریست شده یا خیر واقعا سوالم بود

منظورم همین راهی که اکثر علما میگیرن میرن هست

پاسخ حرفهای قبل تونم شامل میشه که گفتین سانسور میکنین و ...

کدوم عالم منظورتونه هزار طریقت هست

اشخاصی مثل ایت الله قاضی . کشمیری . بهجت و...

طبق آخرین تحقیقم بر طریقت صوفیه و ابن عربی عمل میکردن که راهی غیر از مسیر اهل بیت و صراط مستقیم هست.

عه😐

پس یعنی این چیزایی که فلانی تشرف پیدا کرده خدمت امام زمان (عج) دروغه؟

حتی تشرف نشان از حقانیت نیست چرا که برخی اشخاص کاملا بی دین هم مدعی تشرف شدن. برخی علما چنان انحرافات ظریفی دارن که ابدا مردم به اون پی نمی برن. در پیروی از اشخاص خیلی احتیاط کنین. هیچ شهید یا عالمی رو الگوی خودتون قرار ندین

اها بعدش میتونم بدونم منبع تحقیقتون کجاست؟ جالب شد برام

یکی از شاگردهاشون میگفتن استاداشون با واسطه به امام رضا میرسن

و علم امامان سینه به سینه به اینان رسیده

بطور کلی یکی از معیار های سنجش حق و حقیقت برای اهل فن اینکه کسی آیا متمایل به باطل هست یا خیر! مثلا اگر برایمان اثبات شد که ابن عربی شخص گمراهیه پس هرکی بدنبال او باشه هم‌گمراه محسوب میشه. حال شما در زندگی نامه ی اینها جستجو کنین اگر ردی از صوفیه دیدین نشان از این موضوعه

اها ممنون

بما آموخته ان که حتی حسین بن روح نوبختی (نائب خاص سوم امام زمان) هم نباید بعنوان بت و الگوی ما قرار بگیره یا حتی شیخ مفید کع به دعای امام زمان بدنیا آمد. اینها اشخاص بزرگی هستن ولی عصمت ندارن. مطالعه شخصیت اونها میتونه مفید باشه ولی عدم عصمت شان رو همیشه باید مد نظر بگیریم. حال این اشخاص که نام بردین در مقابل اینها اصلا هیچ هم به حساب نمیان

یه سوال دیگه الان به ذهنم اومد اگه برامون اتفاقی مثلا مکاشفه ایی رخ داد از کجا بفهمیم این مکاشفه شیطانی بوده یا الهی؟

صحبت های بانمکی از قدرت های ماورایی این عزیزان که نام بردین شده و باید در مقابل فقط یکی از هنرهای حسین بن روح رو نقل کنم که متوجه بشین فرق اعجاز با جادو از کجا تا کجاست. حسین ابن روح نوبختی نائب سوم امام زمان یه زنی اومد پیشش و گفت : خب عمو حسین اگه نائب امام زمانی بگو توی این بغچه چیه؟ حسین ابن روح بعد جواب داد: برو بندازش توی دجله زنه گف چرا😐 گف برو بنداز مگه نمیخوای منو تست کنی گف باش رفت انداخت توی دجله و همه میدونن که شدت آب دجله وحشتناکه. بعد برگشت گفت خب انداختم حسین ابن روح دستشه کرد توی صندوق پشت سرش بعد بغچه ی طرف رو در اورد در حالی ک داشت ازش آب میچکید گفت توش فلان و فلان و فلانه بی هیییچ ریاضتی این یکی از کاراش بود

درسته عصمت رو فقط انبیا و امامان داشتن

با کتاب و سنت و اهل بیت باید مطابقت بدین

سخت شد پس

منظورم کرامات نبود مشکل داره از تفسیر و... شون استفاده کرد؟

آره خیلی مشکل داره. اگر از فرقان برخوردار نیستین اصلا سمت شون نرین که حرفهاشون رو بشنوین. وقتی اینها توحید رو همان وحدت وجود تفسیر‌ میکنن یا آن ملعون که خدا رو در ته چاه مستراح میبینه دیگه چه مراجعه ای چه تفسیری !

من مدتیه به صورت دراز کش ابتدا ۲۰ ۳۰نفس عمیق میکشم و تمرین میکنم به هیچیز فکر نکنم اما بعداز تمام شدن کار یک ربع تا ۲۰ دیقه چیزی حس نمیکنم ایا طبیعیه؟

منتظرین بعد از اینکار چه اتفاقی بیوفته؟

شما تفسیر چه شخصی رو تایید میکنید؟

سکوت ارامش زیاد لذت الهام و...

استاد ، یه سوال داشتم بازم ذهنمو درگیر کرده از کجا معلوم اینا مثل قصه های شاهنامه ، فقط یه داستان و قصه نباشه؟

در زیر برخی آیات ، تفسیر روایی آورده شده. اونها قابل استناد هستن. بقیه حرفهای مفسرین فقط حدس و گمانه.

شاهنامه همش هم افسانه نیست. منتها در لحن ادبی بعضا اغراق شده . فکر کنم ۶ راوی اصلی داره حال اینکه پیامبر بیش از ۱۰ هزار معجزه داشته که توسط بیش از هزاران‌نفر نقل شده. خیلی خیلی خیلی زیاد . احتمال افسانه بودن نزدیک به صفره ! ضمنا بنده برای تشخص حقیقت سمت متا اومدم و فهمیدم همه ی اینها شدنیه

بعضی پیرهای صوفیه مدیتیشن و چاکراه و... رو رد میکنن و میگن تو اون حالات در ها به روی اجنه و شیاطین باز میشن

بپرسین چند کلاس سواد دارن

استاد من به وجود خدا شکی ندارم ولی خب میدونم این خلقت خیلی پیچیدس بعضی وقتا میگم شاید همین کتاب قرآن نوشته یه فرد ماورا طبیعی بوده ن نوشته خداوند خب قرآن میگه اگه شک دارین یه نمونه مثلش بیارین ولی خب موجودات خیلی قدرتمند تری ممکنه وجود داشته باشن

نمیدونم چرا بعضی وقتا شک میکنم به همه چی غیر وجود خداوند

بخاطر اینکه تاج و آجنا بشدت ضعیفه

یه سوال دیگه بهترین روش درمان یه شخص تسخیر شده از بین طلسم و ریکی و راقی و... کدوم بهتره؟

استاد خب شک کردن و دنبال اثبات مگه چیز بدیه؟

الان مثلا اثبات وجود پیامبران چطور ممکنه؟ غیر قرآن

و غیر یه داستان هایی ک نمیگم غلطه ولی خب ممکنه درستم نباشه

بستگی به بیمار و تخصص عامل داره . چیزی که بتونه مشکل حل کنه ( و البته مشکل جدید نسازه ) مشکلی نداره

از لجاظ مادی آثار باستانی ، مقبره ها ، برسی اعتقادات مردم مردمان اون‌منطقه ( هرجایی رد کوچیکی از توحید هست هرچند کمرنگ ) ، آثار اعجاز ها و نفرین ها

مثلا یادمه توی تاریخ معاویه قبلا خونده بودم که یه چوبانی یهو به قصری رسید که از الماس و زبرجد و کلا سنگهای قیمتی تزیین شده بود. خبر به معاویه رسید و علما رو جمع کرد و پرسید این شخص چه میگوید و علمای اون گفتن که در فلان زمان پادشاهی تصمیم گرفت علیه خدا صیان کنه و مانند بهشت در دنیا بسازه و ... تا آخر ماجرا اگر پیدا کردم میفرستم چون زیاده

یا مثلا عده ای در مکان قوم حضرت هود اومدن چاه بکنن که از دل چاه باد سوزناکی اومد و همشون رو کشت بعد ها باستان شناس ها فهمیدن که هنوز نفرین حضرت اونجا پابرجاست

یا مثلا وجود چاه زمزم خودش معجزه محسوب میشه اینها چطور به چشم نمیان ؟

الان شما ک خیلی حرفه ای تو ماورا هستین ، ممکنه ک موجودات قوی تری وجود داشته باشن فراتر از جن و .... ، ک کلا این چیزا کار اونا باشه و به مرور تلقین کرده باشن به مردم ؟

حداقل مطمعن هستم در این جهان فعلی از انسان برتر وجود نداره. برترین ها همون فرستادگان هستن که اگر بفهمیم از جنس ما نیستن مشکل حل میشه

ادامه بدین ان شاءالله نزدیکه

من هم تو مسجد و خانقاه و غیره بزرگ نشدم تا چند سال پیش مثل شما فکر میکردم و اصلا قبول نداشتم اسلام و... ولی اگه طالب باشید الله تعالی مسیر رو براتون باز میکنه تا اندازه ی ظرفیتتون آگاهتون میکنه🌹🌹

من ک خداوند خیلی جاها دستمو گرفته ولی نمیدونم احساس میکنم الان تو نقطه تاریک زندگیم گیر کردم ایشاا‌... ک همینطور شه

جالب است بدانید طبق آمار اکثر حملات قلبی در ساعت ۹ صبح دوشنبه اتفاق می افتد.

خیلی ممنون بابت روشنگریتون حالا اینکه امام رضا گفتن کسی که رد بر صوفیه نکنه از ما نیست پس با گرایشات این اشخاص به تصوف بهره ای از ولایت نمیبرن؟

ماه نو بر همگی فرخنده و مبارک آمین که تحولات عالی برای همگی عزیزان صورت بگیرد 🍀🧞‍♂🍀

سلام و درود کسی تو گروه هست ک ساکن اصفهان باشه متافیزیک اموزش بده

اگه کسی هست ممنون میشم اطلاع بده

گفتید اگه تسلطی روی انرژی نداشته باشید غیر ارگانیک های حمله می کنند تسلط داشتن یعنی چی؟

چه اشتباهی داره؟

چیکار کنیم حمله نشه بالاخره اولین نفر چطوری رسیده الان یعنی استاد نباشه دیگه نسل دین های منقرض میشه؟

سلام جناب خداقوت با وحدت وجود و وجوه مختلفش کاری ندارم از نظر من که آموخته ام از علماست کفره بلی صوفیه هم که لعنت شده هستند بلی یک مساله اینکه باید یک فرقی گذاشت بین صوفی و عارف تا اونجایی که ما مطالعه کردیم آقای قاضی و شاگرداش شباهتی به صوفیه ندارن و ما عملی مغایر با شرع مقدس اسلام و مکتب شیعه ندیدیم ازشون که زیاد هم مهم نیس این بحث من به دلایل مختلف که در این مقال نمیگنجه ولی فکر کنم شما حواستون نبود که اسم آقای بهجت هم اومد بین این نام ها و شما جدا نکردی چون آقای بهجت وحدت وجود را کفر میداند و قائل به وحدت حقیقیه هستند ببخشید جسارت کردم 🙏

بنده هم به جناب قاضی یه زمان ارادت داشتم اما نقل قولی از ایشان دیدم که ابن عربی رو ستایش کردن و یا کتب ایشون رو مطالعه داشتن. اما بازهم اطمینان نیست که ایشون چه می کرده و البته برای شخص بنده اهمیتی هم نداره چون الگوی بنده این شخص نیست. نهایتا زندگی نامه اش رو بخونم و نقاط مثبتش رو برداشت کنم. همین. جناب بهجت هم کمترین شاگرد جناب قاضی بوده (دوسال) و حال از بحث وحدت وجود که بگذریم ، به سخنان حکومتی ایشان میرسیم ! در سخنان این عزیز پر واضح است که حاکمین این سرزمین بی برق رو تایید کردن و بهمین جهت بنده میلی به ایشون ندارم هرچند در سایر زمینه ها درست عمل کرده باشن.

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

بله بنده هم گفتم که در این مقال نمیگنجه یک بحث علمی شد و خلط شد و منم فقط به مورد موضوع مد نظر اشاره کردم همین😊🙏

نه اصلا ؛ جناب سیستانی ، وحید و برخی دیگه اصلا خودشون رو قاطی مسائل سیاسی نمیکنن

یعنی اگر کسی روش کار کردن با انرژی رو ندونه* براش مشکل پیش میاد. و قبلا زیاد اشاره کردیم که سرچشمه ی اولیه همه ی علوم به انبیا میرسه. بلی اگر استادی نباشه علوم ازبین میره ولی خداوند در قران قول داده این‌اتفاق هیچ وقت نیوفته

بستگی ب این داره نگینش چی باشه یا دعایی روی اون انگشتر چی باشه ک روحانیتش رو استفاده کنید

خوب این خطرناک سعی کنید یک حصار داشته باشید

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

حصار چطور بکشیم؟ و صبح تا شب فلق و ناس می خوندم ولی همین طور بود البته اگه مشکل از اون بود

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

اصلا اینطور نیست. حقیقت نداره

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

حصار چطور بکشیم؟ من صبح تا شب فلق و ناس می خوندم ولی همین طور بود البته اگه مشکل از اون بود

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

یکی از دوستان منم همچین ادعایی رو یه زمان میکرد. چند نفر ساده ام حرفهاش رو باور کرده بودن دورش جمع شدن.

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

شما ورودی رو دیدین؟

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

یعنی درش روی یه صخره فرمی بود بعد با چیزی شبیه ذکر باز میشد؟

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

به سمت کوه بازمیشد؟

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

همچین مواردی توی دفینه ها زیاد اتفاق میوفته. در برخی تایم های نجومی دروازه طلسمش برداشته میشه و میشه وارد شد. اما اینکه این دوست شما چطور‌همچین تجربه ای داشته قابل اظهار نظر نیست

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

مارهایی که روی کله شون‌جمجمه هست انسان هایی که پایین تنه شون اسب و‌خر هست و ... چیزهایی شبیه به این میگفت؟

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

اگر اساتید گروه اجازه بدن من یک تستی هست میدم اینجا تا انجام بشه برای دوستان بعد مشخص میشه کی مشکل داره یا کی مشکل از لحاظ جن و جادو کی مشکل نداره

یببخشید کمی انشا مشکل داشت

بفرمایین

تست چطوری ماورائی؟

خیر

سخت نیست بسیار اسان هست

منتهی نتیجه عالیست

حداقل یک ادمین باید اوکی بده

بنده تنها ادمین این گروهم

بله

چشم

پرمور

احتمال اینکه گفته هاش رو تجربه کرده باشه زیاده بازهم الله اعلم

چگونه میشود فهمید جادو دارید یانه. این كلمات را درکف دست راست خود بنویس بعدازان بازبان خودت پاکش کن سه مرتبه وکلمات این ها هستند ک ک ک بشير بهشوش ک ک ک

با هررنگی ک نوشتید مهم نیست

اگر اینجا هم نتیجه رو نمیتونید بدید لطف کنید با هماهنگی ادمین پیوی بنده بفرستید

چ جالب😐😐

😐😂

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

سلام نیتجه چطور حاصل میشه منظورم علائمش چیه

نترکیم؟

بکنیم @MetaPhysics_ir

به به سلام اصتاد 😂

سلام شما؟

خودکار با زبون پاک نمیشه با چی بنویسیم؟

شما سه بار زبان بزنید

خواص حروفه مثل خواص کلمات

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

یا ابررررفرض به دادم برسید

من شکایت می کنم

دستم جوهری شد

من کردم هیچی نشد

لازم نیست پاک بشه

نه الکی گفتم معذرت

☺️😁سرکاری خوبیه ادامه بدید

اگه داشته باشیم چی میشه؟

فکر میکنید واقعا وقت شوخیه؟

درسته بله میشه

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

بعد برخی ایراد میگیرن که چرا میگی بی طرف بعد قران ( @SaHaRR2446 قابل توجه شما ) هزاران روش هست که قابل انجام ترین‌و تمیز ترین و آسون ترین و ... رو پیدا کردم و گذاشتم. البته بگم از سه چهار حدیث مشتق شده

من حالت نرمال مشکلی خیلی ندارم ولی از بچگی همیشه دست و پام سرد بود و هست با نماز و عبادت اوکی میشه الان من نماز می خونم سجده می کنم انرژی منفی میگیرم اینو اگه میشه راهنمایی بکنید

اثر این عمل چطور‌ظاهر میشه؟ بشکل مزه یا حالت خاصی مثل سنگینی؟

سلام استاد سخن از بیخ وبُن غلطه اول منبع سخن؟کدام کتاب کدام صفحه؟!! دوم کدام جوهر کدام قلم کدام ساعت ؟و..... برخی کتب نسخی دارن که اصلا شامل حال ایرانی ها نیست و.

سلام. نه اینطوریام نیست. هر مطلبی جایی داره این مورد از اونها بی نیازه

این کبالا خیلی باحاله ما که هر چی سرچ می کنیم همش نوشته به دیگران نیکی کنید بخشش کنید شانس نداریم

پس شما این مطلب رو تایید میکنید؟!

ن اونکه صحیح برای چیز دیگه ایی تعجب کردم

آره اگر روش ساختش درست باشه. شما توی روایات هم بگردین از این مطالب که ایت الکرسی بر کف دست بنویس و لیس بزن برای حافظه و ... وجود داره

ان شالله که در لیسیدن موفق باشید👍👌😃

😂😂😂

پاک شد؟😂

حالا کی گفته آن روایات صحیح است؟

بعد از مدتی خداوند حکمت اعطا میکنه و قدرت تشخیص حقایق رو میده. خیلی مسائل هست که بقیه قادر به درکش نیستن. مثلا همون بحث بالاتر که راجب محله اجنه بود. همچین چیزی وجود داشت اما چون عده ی خیلی کمی بهش واقف بودن و دروغگو زیاد برای بنده شک بر انگیز شد. با چند پرسش حقیقت مطلب برای بنده روشن شد

حکمای اصلی تو تلگرام ومجازی نیستن😂

حکمای فرعی هم باشن خوبه اصلی ها پیشکش

گشتم نبود،نکرد نیست☺️

هرروایتی که مورد تایید نیستش دوست عزیز هزاران جمله هست باید طبق علم رساله المدرج روایات تحت نظربره و کامل مشخص بشه ریشه و بن کجاختم میشه و ایا درسته یانه ما 6 نوعو نمونه سند داریم دراین علم هرچیزی که نگارشته نمیشه دراختیارشما گذاشته بشه که بخواید بیهوده زمان بگذارید مطمعا باشین قبل اینکه شما به این چنین سوالات ایراداتی فکرکنید شخصیکه دراینجا مینویسه قطعا بهش فکرکرده و زیرذره بین برده!

من دنبال کسی نمی گردم. خدا میگرده برام و با بنده مرتبط میکنه :)

من خودم آخرت این علومم برادر جناب استاد سدیدی کاملا من ومیشناسد عمر عزیز خود را هدر ندهید برچیزی که علم ندارید وارد نشوید هر سخنی را زود قبول نکنید شاد باشید،زندگی را خرج کنید هرچه باداباد

مرسی که هستی👍وخدا کارمند شماست😄

یعنی دوباره قراره برای من عکسای خوش تیپ خودتون رو بفرستین؟ =) خداروشکر

بسیارعالی❤️😘

نه فعلا كُروکم😐😑

😂😂😂😂

کارمند که نه ... واژه درستی نیست ولی صدا مون رو میشنوه

شادی را اصل زندگی خود قرار بدهید قول میدم قول شرف نه طلسمی ببینید نه بست وقفالی نه جنی ونه دوزخی خوش باشید زندگی را زندگی کنید

دست مارم بگیر😑

سلام دوستان

مطلبی بگم . اکثر طلسمات شر سودا زا هستن. اونوقت شما از سودای سوخته توقع شادی دارین؟

این کانال دقیقا هدفش چیه

شادی محلل وجالی سوداست😁

الله اعلم

😄😃👍

نه ... اصلا ...

دیگه تخصص منو به خودم نگو دیگه استاد عزیز😁

پس سر خود دوا کن دیگه!

با آخرت علمتون مرگ ترامپ رو اشتباه پیش بینی کردین😂😂😂

🔺این توصیه ابن‌سینا در کتاب «قانون در طب» به درد این روزهای کرونا یی میخوره: نیمِی از درد، توهم است. نیمِی از دارو، اطمینان و امید است. صبر و تحمل، آغاز بهبود است.

من ۴ماه قبل اینکه ترامپ بار اول ریس جمهور امریکا بشه ریاست ایشون رو پیشبینی کردم درگروه منجمین یادمه همه خندیدن😂بعد من۸سال به اونا خندیدم اما دقیق یادم نمیاد مرگ ایشون رو پیشبینی کرده باشم نمیدونم

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

دواس برادر

ماه😑

😐😐😐

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

تصور کنین شخصی مدام زهر میخوره و همزمان پادزهر و درمان هم روی این شخص انجام میشه. آیا درمان میسر میشه؟ معلومه جواب منفیه. اول باید طلسم ریشه کن بشه تا اون درمان سودای شما جواب بده

گفته بودین ک هنوزم برام جای سوال داره ک چرا زنده هس،، این تا الان باید مرده باشه

ما من مصور صحبت بنما . شیک کن بنگرم .

بسم‌الله پس دوباره زالو لازمی پس😁

گفتین بایدن هم از بین میره و هریس جاشو میگیره

حالا شما صداشه درنیار

👌☺️👍

یه صلوات برای سلامتی استاد سدیدی بفرستید لطفا

😂😂😂 عجب

الهم صل علی محمد وآل محمد🌷

شما برای ما زحمت میکشی وقت میزاری من شخصا از شما ممنونم🌷🙏

اینو یه چیزایی یادم میاد البته فکر کنم اصل سخن مال من نبود

گفتین با حروف ابجد ب این نتیجه رسیدین

اینو خوب به یاد داشته باشید👆

تو چرا از سمت من مسدودی😂

گفتین کرونا رو نه آمریکا آورده و نه چین بلکه توسط عربستان ساخته شده،،

فکر نکنم☹️یادم نی دقیق

چون اطلاعات شخصی شمارو تو گروه گذاشتم، بخاطر همین بلاکم کردین

حالا ولکن دیگه

آهان یادم آمد😑

اخه میگه من آخر علومم

😂😂😂😂😂

یادمه اخراجتم کردم😂کی برت گردوند؟

سندی عکس این داری؟ شماها همتون نه میتونید حرفای منو تایید ونه رد کنید😂

سند

خیلیا درگیر من هستن😂اگه این وقت وصرف آدم کردن خودشون میکردن الان مقاماتی داشتن😝

/start

/start

الان شما آدم شدی؟

شما از پشت پرده خبر نداری☺️☺️

یه اسب تک‌شاخ سفید دور خورشید پرواز می‌کنه، این رو هم کسی نمی‌تونه رد یا اثبات کنه

نه هنوز من حتی هنوز حیوان هم نشده ام

آفرین👍

پناه برخدا دست بالادست بسیاره شاعرمیگه شب دراز هستو ما قلندر☺️😂😂

دوستان محترم بیخیال بشین

خب پشت پرده ینی ترامپ مرده؟

چشم

تسلیم..

دور از جنابتون ولی چرااا بقیه رو خراب میکنی

چشم

کسی رو خراب نکردم خود خرابش میدونه😂

چه جالب استفاده هم میکنن ازین توان درمانگریشون؟

چرا باسه ما پیش نمیاد بر چه حسابی پیش میاد؟

سلام بعضی اگه مثلا یه طلسم طولانی مدت رو یه شخص باشه (٨سال) و باطل نشه ممکنه حتی بعد باطل شدن اثراتش روی ضمیر شخص بمونه؟

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

کجاهستن ایشون ادم مشتاق میشه ببینه همچین ادمایی رو

لابد نباید پیش بیاد . چه سوالاتی میپرسین . زندگی هر شخص اسرار خودشو داره.

سلام. اره برخی عوارض ممکنه بمونن

راه حل عمومی برای از بین رفتنش چیزی هست؟ یا باید شخص عامل رو ضمیر کار کنه؟

در حیطه سحر و جادو و امثالهم شاید بزودی یکسری مطالب تکمیلی تر برای استفاده عموم نشر بدم ولی اگر مشکل شما خیلی تخصصیه حتما باید عامل باشه

سلام و عرض ادب جناب سدیدی عذرخواهی میکنی مقدورهست بفرمایید این تعریف کدوم عالمه و کجاست

این اخرین جزوه ایه که راجب سحر نشر دادم

اینم متن راجب به خود سحری حتما مطالعه کنین

🙏🙏🙏

سلام. میشه گفت یکی از جهان های موازیه. محل سکونت برخی جنیان یا موجودات خاص. راجبشون زیاد نمی تونم صحبت کنم ولی یادمه یبار روایتی از این محل رو اینجا نقل کرده بودم

لطف کردید.‌.. ممنونم اینجاسرچ میکنم حتما

/start

🇭‌ hossein: فقط از این شهر یکم براتون بگم داستانش جالبه اول دعوت نامه میفرستن و میگن با ما بیا بصورت وسوسه وار وارد عمل میشن البته بستگی به سطح شخص داره نحوه دعوت شون اتفاقی ک بعدش افتاد 7 تاریکی بود از یه حالت کوه مانند بالا میری و بو های عجیب و غریبی استشمام میکنی ک تا حالا نکردی هر تاریکی از تاریکی بعدی بد تر ظلماته در اونجا جنیان به شکل های نیمه نیمه هستن مثلا ماری که سرش اسکلت آدمه آدمی که پاهاش اسبه واقعا شبیه به فیلم ها ولی صد هزار برابر ترسناک تر دورت میچرخن و میپلکن استادم میگفت کافیه بترسی و قصد برگشت کنی . کارت تمامه رفتی باید تا تهش بری هفت تاریکی ک رد میشه شهر نمایان میشه یعنی بعد رد کردن اون هفت مرحله لایق دیدار میشی . بعد رسیدن ب اونجا موجوداتی فوق العاده زیبا روی هوا سفر میکردن . تکنولوژی شون تماما روحی بود نیازی ب ماشین و گوشی و ... نداشتن چیزی ک اونجا خیلی القاء میکردن عدد هفت بود هفت دریا هفت روشنایی هفت درب هفت آسمان اونجایی ک من ازش اطلاع دارم در این خصوص صحبت کردن صحبت هاشون با صوت نیست القائی و بصورت تله پاتیه عجایبی فوق العاده بی نظیر ... تقریبا شبیه چیزایی ک از ابعاد چهارم شنیدین ولی هر ابعادی ظرفیت بخصوصی دارن و در اونها تا حد بخصوصی میشه اطلاعات کسب کرد . سپس باید برای کسب بیشتر بری ابعاد بالاتر در اونجا هر چی میخواستی فراهمه زمرد . یاقوت و ... بعد به من میگه بهت پول بدم آدرس بده برم مثل ریگ اونجا رو زمین ریخته همه شون از دم دانشمندن فوق العاده هوشمند بعد در راه برگشت خیلی ساده. از یه حالت درب مانند خروج و داخل شهر در میای و برای رفتن مجدد دیگه نیازی ب این سختی ها نیست

یبارم یه چوپان خوش شانسی در زمان نجومی مخصوص خودش یه دربی میبینه وارد یکی ازین درب هایی ک مستقیم به این محل میشه شده بعد یه ظرف توی اون تاریکی برداشته و اورده بیرون ببینه چیه ک دیده همش یاقوت و طلاست بعد برگشته بقیشم برداره دیده درب نیست و غیب شده😊

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

سلام

استاد کلاسهای متافیزیک کی شروع میشه

ان شاءالله اواخر تیر

سلام یکی از اقوامم در یک جای مخصوص و بعضی اوقات خانمی سفید پوش می بینند می گوید آن خانم قادر به صحبت کردن با من هست اما من نمی توانم ارتباط برقرار کنم چطور می تونم ارتباط برقرار کنم؟

انسان نداره اونجا؟🤔

سلام بحث این حرفا شد منم یه چیزی بگم ما توی روستا هستیم چند ماه پیش توی استخر پرورش ماهی پدربزرگم سم ریخته بودن ک همه ی ماهی هاشون از بین رفت نمیدونستن کاره کی بوده بخاطر همین رفتن یه شخصی رو ک معروف به آینه بند بود اوردن که اون شخص رو پیدا کنه بعد رو صورت پسر دایی من که 14 سالش هست یه پارچه ای رو انداخت یه وردی خوند که خودش بعدا میگفت یه نوره بنفشی رو دیدم بعد اون محوطه استخر رو از بالا دیدم میگفت دیدم که سه نفر اومدن با یه سطل اون سم هارو ریختن توی اب و رفتن میگفت وقتی میرفتم نزدیکشون که چهره شون رو ببینم صورتشون تار بود میگفت خیلی راحت منو میدیدن بهم نگا میکردن😐

چه جالب خداحفظشون کنه ادم اینارو میشنوه دوس داره ببینه🙏🙏

دوستان کسی که هیپنوتیزم پذیر نیست وخلسه نمیرسه باید چکار کنه کسی میدونه

خواب رفتگی و احساس گز گز دست و پا بعد استغفار یا مسبحات دارم این خوبه یا بده؟

ذهن این شخص مشوشه. خیلی زور بزنه نهایت میتونه به خلسه های روانی بره که چیزی شبیه کابوس هستن. ضمنا اینکه شما با خود هیپنوتیزم به نتیجه نمی رسین باید یکی دیگه انجام بده.

سلام این چه منطقه ای هست؟؟ بعد از اینکه دعوت نامه دادن چطوری میشه دیگه وارد اونجا نشد یا اینکه مجبوری بری؟ سر انسان و تنه اسب و دم روباه هم جز همین افراد هستش؟؟

من دماغم کار نمی کنه 😂😂😂 جدی میگم کسی تجربه مشابه داره؟

اینجارو پاتوق وقت گذرانی تون کردین

نه به خدا راست میگم می خواستم یه چی دیگه بپرسم یاد این افتادم

سوالم این بود که بویی که وجود نداره شنیده بشه نشونه چی هستش؟

سلام. اون جاهایی که بنده میگم فقط عوامل علوم ماورا رو راه میدن . مردم عادی اصلا نمی تونن. خیلی مسائل خاص دیگه ای رو عامل میبینه کوچیک ترین قسمتش اینان

اگه شما این سوال الکیتون رو نمیپرسیدین استاد به سوال من جواب میدادن شما مشکوک به کرونا هستید 😒

نه مربوط به الان نیست همیشه همینه بوده با فعالیتای این مدلی سوره خوندن و اینا بیشتر ضعیف میشه 😂

چطور باید خودشو خوب کنه

راه عمومی نداره ولی شاید کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد بتونه مقداری آرومتون کنه

بله درسته چون من از عام هستم و اینو در حالت هیپنوتیزم دیدم ، واسم سوال شد اونجا طبقه های از اسمان که روی هم قرار گرفته بودن و ستارگانی که همگی در یک ردیف قرار گرفته بودن رودی که به جای اب چیزی شبیه شن روان بود و اونجا صورت مردی رو دیدم که تن اسبی و دم روباهیی داشت که دمش با نخ به بطری های شکسته و نشکسته وصل بود که توی بعضی بطری ها نور بود

خب این بیشتر شبیه برونفکنی و یا سامسکارا هستش . ربط زیادی به اونور نداره

بینی راست تون رو ببندین و با چپ نفس بکشین اینقدر از این جاها میرین که حد و حساب نداره

ممنون میشم جواب این سوالمم بدید چطوری میشه قرار داد بین انسانها و موجودات ماورایی رو فسخ کرد

یعنی تااخر عمر هیپنوتیزم نمیشم

پیوی پیام بدین

اینطور بنظر میرسه. باید پیش یکی دیگه برین ک هیپنوتیزم تون کنه

آخر چرا چت پاک‌میکنین

استاد بزرگی اگر سراغ دارین معرفی کنین

من یه سوالی دارم استاد:

این میگن مسجد الاقصی رو می خوان خراب کنن و من از خیلی ها شنیدم طی 10 سال آینده اتفاقاتی در مورد فرازمینی ها می افته، منوتو هم هی مستندشو نشون میده، رائیلی ها هم هی میگن ولی دقیق و مشخص نمی گن چی قراره بشه شما میدونید چی قراره بشه؟

نه

سراغ ندارم

سلام کدوم‌منطقه؟

من هم انرژی درمانی میکنم خیلی هم قوی تر. بدون مار و خاک

خب اگ میترسید چی میشد؟

بزرگوار چه مدت باید اینکارو کرد و چه اتفاقی میفته؟ توضیحی دهید که قابل استفاده باشد

سلام افقی بنویسیم یا عمودی؟

منم شنیدم میگن سال 2022 آنوناکی ها میخوان برگردن هر کسی یه چیزی میگه،آدم میمونه باور کنه نکنه!

هرجوری ک نوشتید فقط قواعد انجامش رو درست انجام بدید باقی قضایا حله

در حقیقت موقع آزمایش ترسیدن ملاک نیست بلکه انصراف یا ادامه دادن مهمه. بعد این قصه ، بنده خدا یه مدت داغون شده بود ازبس تپخال و سردرد و موی سفید و ... چون این مسائل فشار روحی زیادی داره. در راه عامل شدن آزمایشات زیادی میشه مثلا یکی دیگه ش اینکه باید دور آتیش برقصی بعدم بری وسطش بشینی😊 یا مثلا در تسخیرات که کلا آدم به سخره گرفته میشه ازبس چیزهای مضحک و طنز براش اتفاق میوفته ؛ یهو باران خون میاد ، سر بریده شده و ... اگ کسی وسط راه منصرف بشه یا به صفر میرسه یا کل زندگی روحیش ازهم میپاسه

یکی گفت درمان که کاری نداره منم شفا میدم خیلی قوی ترم هستم این همه ریاضت و اینام‌لازم نیست و ... دوست عزیز انگار شما تصور‌ت اینکه ماورا همین بازی های بچگانه فرقه هایی مثل ریکیه یا در توهم کاربردی بودن اون بسر میبرین. مثلا یکی از تفاوت های درمان علوم غریبه با بقیه اینکه در اون میشه شکستگی های جدی ، افراد در کما ، مرگ مغزی ، انواع فلج ، اختلالات هویتی (مثل ترنس بودن) و بیماری های سنگینی که کسی نمیتونه بهشون فکر کنه رو درمان کرد. پزشک توی شهرک دور افتاده با پزشک مرکز کشور‌ مگه یکیه! چه حرفها میزنین

یکی گفت درمان که کاری نداره منم شفا میدم خیلی قوی ترم هستم این همه ریاضت و اینام‌لازم نیست و ... دوست عزیز انگار شما تصور‌ت اینکه ماورا همین بازی های بچگانه فرقه هایی مثل ریکیه یا در توهم کاربردی بودن اون بسر میبرین. مثلا یکی از تفاوت های درمان علوم غریبه با بقیه اینکه در اون میشه شکستگی های جدی ، افراد در کما ، مرگ مغزی ، انواع فلج ، اختلالات هویتی (مثل ترنس بودن) و بیماری های سنگینی که کسی نمیتونه بهشون فکر کنه رو درمان کرد. پزشک توی شهرک دور افتاده با پزشک مرکز کشور‌ مگه یکیهچه حرفها میزنین

فعلا تنها درمانی که جزو ملاک های بیمارستان های اروپا و امریکاست طب ژاپنی ریکیه

این هم بفرمایید

خودش که وسط آموزش سکته زد مرد بنده خدا

دکتر اسویی؟ کشته شد عزیز

بصورت آنی ، شما وقتی از بینی راست تنفس کنین مغز سمت چپ فعال میشه و راست خاموش. اونوقت نادی پنگالا فعال میشه و تصاویر ذهنی رو پر رنگ میکنه اگر در این حین شما چشم هارو ببندین بعد از چند دقیقه (کمتر از ده دقیقه در عموم) تصویر میبینین اون تصاویر سامسکارا هستن و همینجوری به این سو و آن سو برده میشین البته این بستگی به قوای ذهنی شمام داره البته بگم اگر افراط کنین عارضش بی قراری و تشویش ذهنیه

مچکرم عزیز

در مورد ریکی در دوره های بنده شرکت کنید تا حقیقت رو ببینید. چون از گفته هاتون نمایان هست بشدت در این زمینه اطلاعات شما جای رشد دارد سپس اونقدر بیماری های عجیب غزیب درمان خواهید کرد که تا همیشه با همین فرمان پیش خواهید رفت اگر به این حقیقت که این انرژی الهی از تماامی روش های دیگر قوی تره، نایل نیامدید. من هزینه شمارو پس میدم 🙏🏻 روز بخیر من رفتم گرفتارم تا شب

هزینه ریکی چند؟

بیاین جور دیگه ای توافق کنیم. من به شما بیمار معرفی میکنم تونستین خوب کنین کل انجمن رو منتقل میکنم به شما خوبه؟

قبول

اونوقت اگر نتونستین شما چیکار‌میکنین

من داستان زندگی یکی از بیمارانم رو با اجازه اینجا میزارم که باهم نوشتیم این داستان یکی از صدها تجربیات هست

دیگه ادعا نمیکنن که ریکی بلدن و از گروه لف میدن؟

نه ازین داستان ها زیاده لطف کنین اینکاری که گفتم رو انجام بدین

خانمی 52 ساله بود. 3 سالی بود که با عصا و گاهی با واکر راه میرفت چون تمام مفاصل بدنش ملتهب و درناک بودن. غضروفهای کف پا و مچ پاها و زانوها و لگن و مچ دستها و انگشتها و آرنج و کتف و کمر و گردن... دیگه غضروفی براش باقی نمونده بود که از دست درد در امان باشه. دیگه عادت کرده بود به این هجوم درد. اهل تهران بود. ۳۵ سال بود با بیماری اسکلرودرمی دست و پنجه نرم میکرد. انگشتای دست راستش باز نمیشن و برعکس انگشتای دست چپش بسته نمیشن. بیشتر انگشتها کج و کوله و کوتاه شدن و ناخنشون از بین رفته. پارسال پای راست و انگشتها سیاه شد چون رگها به مویرگ تبدیل شدن و بدن پر از عفونت شده بود چون سیستم دفاعی در بدنش معکوس عمل میکرد. بستری شد و 39 روز بیمارستان بود اما رضایت نداد از مچ پا قطع کنن چون قطعا زخم پیشرفت میکرد چون سیستم دفاعی به محل جراحی حمله میکرد و بالاتر میرفت. درد کشنده رو تحمل کرد تا سیاهی ها کم شدن ولی 3 تا انگشت پا خشک شد و افتاد. کسی که این بیماری رو داشته باشه، با شوربختی رفیق هست. علم برای تسکین دردهاشون، برای درمان مشکلاتشون راهی نداشت. زخمهای دردناک و عفونی و عمیق و لاعلاج و گاهی کبود که خودشون ساخته میشدن در انگشتهای دست و پا و آرنج و قوزک پا و ساق دست و لاله ی گوش... درد کمر، زانو، پاها، مچ دستان، مفاصل آرنج، زخم مری و چسبندگی مری و ریفلاکس و چسبندگی ریه و گاهی از دست دادن مقداری از ریه، بیماریهای قلبی و عروقی... اینها یار روز و شب این عزیزان هست. نمیتونست بخوابه. معمولا تا صبح بیدار بود. با وجود قرص های بسیار خواب آور و این تازه مقداری از مشکلات این بیماریه... نقاشی می کرد. از طریق گروه های هنری با من آشنا شد. چند سالی بود نمیتونست ایستاده نماز بخونه و نشسته توی صندلی نماز می خوند. اتفاقی متوجه شد من معلم انرژی درمانی‌ام. بهش گفتم نگران نباش. امشب رو بدنت کار میکنم و برات انرژی میفرستم (انرژی ریکی وابسته به مکان نیست و از فواصل دور هم میشه براحتی کار درمان انجام داد). شب کمی وقت داشتم و براش انرژی فرستادم، تا جلسات بعد جدی تر روی بدنش دقت کنم فردا عصر پیام داد به من... یک ساعتی مینوشت. انگشتان مثل همیشه بود. چشم ها مثل همیشه بی نهایت ضعیف بود. پانزده سال پیش که زیر ماشین رفته بود جمجمه ش شکسته بود و مغز صدمه دیده و بویایی رو از دست داده بود. چشایی نداشت هنوزم. و همه مشکلات سرجاش بود، اما خیلی ساده، بعد از 35 سال، دردها رفته بود!!! حالا دیگه بدون عصا راه میرفت و میگفت انقدر بیدرد هستم که میخوام لی‌ لی کنم!!! بالاخره اونروز ایستاده نماز خونده بود. میگفت معجزه شده و یادم نمیاد کی آخرین بار پاهام درد نداشته و بدون عصا راه رفتم. قسم میخورد درد کل بدنش رفته بود با اینکه از ۱۷ سالگی تلاش پزشکان نتیجه ای نداشت و وقتی صبح بیدار میشد صدا میزد تا دو نفر بلندش کنن چون مثل چوب خشک میشد و بعد از چند قدم راه رفتن توانایی پیدا میکرد که به تنهایی راه بره. و حالا بعد از اینهمه سال به راحتی از جا بلند میشه و راه میره. حالا دیگه اکثر شبانه‌روز خواب بود و تمام قرصای خواب‌آور رو گذاشت کنار. میگفت خواهرم از ذوق داره گریه میکنه و از خوشحالی افتاده به جون آشپزخونه که مرتب بشه. و و و ... خدا رو سپاس کردم. این اتفاق تازه ای نبود و درمانجو های دیگه ای هم داشتم که طی جلسات درمان کم کم خوب شدن. خوشحال بودم خدا من رو واسطه ای برای شفا کرده بود. اما اونروز در من جستجویی افتاد... من از روش های پیشرفته ای مثل جراحی تبتی یا کارونا یا همسویی شفا برای درمانش استفاده نکردم. حتی اونشب فرصت نکردم به بدنش متصل بشم و با دقت کار کنم. حین کارهام ریکی رو برای شفاش جاری کردم که شبهای بعد ببینم چه کار کنم و جدی تر کار کنم. اما نتیجه عالی بود. یاد یکی از هم دوره ای های خودم افتادم. به من میگفت: ریکی اصلا اینجور نیست که حتما به روش های مرسوم از دست خارج بشه و کار کنه و... فقط کافیه اراده کنی بره سمت شخص مورد نظر، خودش میره و کار خودشو انجام میده. مدت درمان و این چیزا مهم نیست. انسان از اراده تشکیل شده... اراده کن. لطف الهی بقیه ش رو انجام میده.. خلاصه فرداش گفت عضو گروهی هستم که همه مبتلا به این بیماری هستن. خیلی ها رو میشناسم که رنج میکشن از این بیماری و دارن عذاب میکشن مخصوصا که زمستان هست و این بیماری با سرما بیشتر عود میکنه. میخوام خوبشون کنم و مرهمی باشم براشون. گفت از الان، من شاگرد شما. و شما معلم دانای من. از کجا شروع کنیم؟ 😊 امین نیّری برگی از شکوفه خاطرات مدرسه ریکی شعله شب @sholeshab

هزینه کمیه معمولا در مقابل این مدل ادعاها زندگی شخص رو بهم میریزم که بشینه درستش کنه

بیا وقتی تو فاز خودت باشی تبلیغ میفرستی ربات ریمو میکنه به بحث اصلا نمیکشه

خوش نداشتم دوباره راجب این فرقه مضحک صحبت کنم. این کسایی که ریکی کار میکنن تاریخچه اونم بلد نیستن. اوسویی خودش رایگان آموزش میداد آموزششم برپایه تمرین بود و چیزی به اسم همسویی اصلا وجود نداشت بعد شاگرداش برای اینکه شهریه بگیرن و درآمد زایی کنن بحث خنده داری به اسم همسویی رو ساختن و همینجوری تحریفات و بدعت های جدید وارد این فرقه ی منحرف شد که به ناکجا آباد کشید

حالا نمیخوام روی تاریخچه زوم کنم وگرنه چیزای جالب زیادی داره این عزیزان گل فکر میکنن میتونن همرو خوب کنن و خودشون هیچی نشه! چرا؟ چون حصار‌ دارن😂 اما یکم که سن بالا بره اون همه آشغالی که توی روحشون جمع شده تازه خودشو نشون میده و بشکل سرطان های لاعلاج بدخیم درمیاد

:/

RoBot metaphysics.ir RoBot: حالا نمیخوام روی تاریخچه زوم کنم وگرنه چیزای جالب زیادی داره این عزیزان گل فکر میکنن میتونن همرو خوب کنن و خودشون هیچی نشهچرا؟ چون حصار‌ دارن😂 اما یکم که سن بالا بره اون همه آشغالی که توی روحشون جمع شده تازه خودشو نشون میده و بشکل سرطان های لاعلاج بدخیم درمیاد

سلام مگه میشه درمان کرد چیزی که دکترا نتوستن

نه ودا و یوگا ارث پدر منه نه اوسویی پدر منو کشته نه طاهری ازم چیزی دزدیده و ... تنها چیزی که این وسط نیست تعصبه اگر بخاطر‌ بحث درمان دنبال چیزهایی مثل ریکی میرین خب قوی تر و صحیح تر‌ و راحت ترش هست. چرا آخه خودتون رو آلوده میکنین در عجبم

روح مگه قطره ای از نور پروردگار نیست؟ پس اگه اسیب ببینه خودش نمیتونه خودشو درمان کنه؟ درمورد روح یکم توضیح میدید ممنون

اینی که گفتین رو‌نمیدونم کجا نوشته شده و نتیجه ای ام که گرفتین اصلا نمیدونم با چه منطقی بهش رسیدین

حقیقتش عامه میگن غیر از اینه؟

عامه زیاد حرف بیخود میزنن

اگه اینطور بود ، الان تقریبا مریضی وجود نداشت

درسته

چه راهی؟

بصفر میرسه یعنی چی ؟ یعنی میمیره؟ پس برا همینک تسخیراتو اموزش نمیدی؟

گز گز دست و پا بعد از مسبحات چیه؟ خوبه یا طبیعی نیست

سلام این باران خون که میگید و... همش تو حالت مکاشفه دیده میشه؟

سلام وقت بخیر میخواستم که من رو راهنمایی کنید حدود دو هفته ای هست که مراقبه رو دست و پا شکسته انجام میدم توی یکی از مقاله های سایت خوندم که بعد از چند وقت که مراقبه انجام میدیم اگو خودمون رو میبینم از اونجایی که من خیلی تازه کارم میخواستم بدونم واسه ی اینکه متافیزیک رو حرفه ای یاد بگیرم ، از کجا شروع کنم ؟ اینکه بدون هیچ پیش زمینه ای مراقبه میکنم درسته؟

الزایمر بگیر

نکنه قمو میگی؟

کابالا خیلی جاها رسوخ کرده

جدیدا ی کتاب توی چنل پرتوجویان دارم میفرستم دنبال کنید مفیده اگه براتون مهمه علومی که یاد میگیرین اعتقادات کابالیسم درش دخیل نشده

کبالا که خیلی خفنه من هیچ وقت پیدا نکردم درست چیزی در موردش اگه کسی داره بده لطفا

اصن همین اسماء رو در اوردن ذکر میگن از کبالا اومده دیگه وگرنه که اسماء نداشتیم تو اسلام

همین مطالب روز کابالا قاطیش داره

ولی خب بخوای اصولی پیش بری یه نگاه کلی به سفیروت بنداز

نگاه انداختم فایدش رو نفهمیدم

علم اسما خب متفاوته با مجموعه ای از تحریفات عمدی و برداشت های جاهلانه غیر عمدی و ترویج اون به شکل دانش با طعمای مختلف

متاسفانه کابالا یاد نمیدم

از علوم غریبه سوالی دارید شاگرد بنده اینجا جوابتون میدن چون شخصا فعالیتم در زمینه استعداد های فردیه

استعداد فردی چیه؟ ذاتی توانایی دارن و اینا؟

نوع انسان توانایی های مخفی داره که براش پوشیدست این توانایی ها صرفا اقتدار نیست مراحل بالاتر از اون یعنی دانش و تکامل روحانیه

نفهمیدم ولی اوکی مرسی

😐.

واضح نبود خب

اقتدار از قدرت میاد در مبحث ما به معنی نیروهای مافوقه مثل طی الارض و غیره

اها الان گرفتم چیشد

ینی تشخیص میدین فرد استعدادی خاص داره؟

نیازی به تشخیص نیست به لطف وارسته های پیشین و علوم الهی از قبل مشخص شده انسان مستعد شرایط خارق‌العادست

انسان طی زندگی به شناخت خدا شیطان و خودش نیاز داشته و داره بهرحال باید ابهامات برطرف بشن و راه واضح

افرادی که تمایل به کابالا دارن از بیخ باید اعتقاداتشونو عوض کنن یعنی توحیدتون عوض میشه ، البته اگه از قبل عددی بوده تنزیهی میشه چون کابالا دوگانگی خداوند اشاره داره در رأس اعتقادات گنوسیه

اعتقاد نداشته باشی کار نمیکنه؟

وقتی کار کنی خودبخود اعتقاد پیدا میکنی مثل دور تسلسل و تناسخ و از این دست تفکرات میمونه که وقتی بیشتر تو بحرش میری نپذیرفتنش سخت تر میشه کلا تماس با بعضی چیزا اشتباه چون بعضی عوامل فی نفسه باطلن و سرایت کنندن

الله اعلم. درکل اتفاق خوبی نمی افته. میتونه یکی از علتاش همین باشه

سلام استاد🌷اگه تحریف شده کجاش شده؟ قبل تحریف چی بوده بعدش چی شده ممنون میشم خودتون یا شاگردتون جواب بدن🙏

اگر بدونی با این پرسش ها چقدر پیوی من گفتن شمارو ریمو کنم ! گزگز بخاطر عدم جریان خون هستش

اگر بدونی با این پرسش ها چقدر پیوی من گفتن شمارو ریمو کنم گزگز بخاطر عدم جریان خون هستش

اوکی نمی گم دیگه

استاد میشه لطفا در مورد مبحث اقتدار در متافیزیک توضیح بدید

بلی تقریبا

ام اس هست برادر ام‌اس😅😅

چن وقت پیش مطلب خوندم از جنبه تاریخی و البته سیاسیه انتقال علومی از بین النهرین به مصر، قبل از این به اینکه کابالا کجاها دست برده فکر میکردم ، خلاصه سرنخ ها رو بهم وصل کنیم متوجه میشیم کابالا چیکار کرده و اون علوم منقول کابالا بودن

ام اس چیه نه نگم نیست وقتی میگم بعد هست

یکم دیگه که مخ مارو خوردی😂میفهمی

طی تاریخ تحریفات بوده و اسلام هم دست کم دست خوش تحریف شده منتها مسیحیت و یهودیت (در مبحث ادیان ابراهیمی )کلا تحریف شدن خیلی ظریف و دقیق. هندوئیسم،میترائیسم،کابالا،مسحیت،یهودیت،سیک و... توی یه محورن

بعد از مدتی که شخص تصفیه میشه ممکنه آتمای خودش رو ببینه بله. اما برای حرفه ای کار کردن حتما نیازمند اینکه آموزش ببینین

تشکر اما پاسخ من نبود هرکس میگه فلان مطلب تحریف شده باید بگه کجاش قبلش چی بوده بعدش چی شده وگرنه سخن پایه ی منطقی ،عقلی،نقلی،علمی ندارد

عرض کردم

🌷🙏

شما شیعه هستی درسته عزیز؟

کف لیسان دیروز به کجا رسیدن😂اعلام کنن لطفا

شما حق چنین سوالاتی را از هیچ‌کس نداری طبق مکارم اخلاق با احترام وپوزش

🌹

اگه متوجه نمیشی باید بگم اصول دین اسلام یه طرف طغیان اعتقادات کابالیسم(اگه آگاهی بهشون)طرف دیگه

و این مطلب رو هم مشخص کنید چرا سوال راجب مذهب اشخاص حق نیست

حق باطل تعریف شده اند مکارم اخلاق هم حضرت امیر در یک جمله گفته اند وآن مثل معروف که میگه میدونی چرا لاکپشت ها زیاد عمر میکنن؟😃😉😉

جالبه پس ظاهراً متوجه تفاوت رود شیر و خربزه شدی

حاج امیر ما دوستت داریم😃☺️

باعث خرسندیه🤗🙂

پس به استاد نیاز هست. کسی هست که آموزش بده؟

🔙 برگشت

نمیشه از اون حالت خارج شد؟ یا باید خود به خود خارج شی

باید دنبال بگردین

نه نمیشه

مرسی

عجب

سلام

انقد هی بیخودی دنبال استاد نگردین و سوال نکنین اقای سدیدی خودش بهترین استاده ولی حیف ک مسلمونه😄 ولی خب متا ازونجاییک هیچ ربطی ب هیچ دینی نداره..و ازونجاییک من خیلی گشتم برای استاد و تحقیق کردم اقای سدیدی بنظرم نسبت ب خیلیا بهترینه..چون خیلی حساسن نسبت ب چیزاییک یاد میخان بدن

چی بگم والله

انگار کسی نیست ما بریم

سلام وقتتون بخیر قبلا مطالب شمارو دیدم داخل گروه راجب صلوات بسیار جالب بودن که با ذکر صلوات تقریبا میشه به تمام خواسته های کوچک و بزرگ رسید فقط شرط استمرار مهمه ...من هرروز به نیت تمام خواسته هام این ذکر بزرگ رو میگم و هیچ روزی وقفه نمیاندازم فقط سوالم این هست تعداد مهم هست یانه مثال..مثلا روزی صد باشه با روزی ۵۰۰ تفاوتی داره؟ واینکه میشه یه روز که ممکنه فرصت پیش نیاد برای قطع نکردن این زنجیره و پیوستگی فرضا فقط ده صلوات فرستاد‌...ممنون میشم جواب بدین ..

عه😐 حالا اگه چیز‌ خوبی تکون میخوردی خارج میشدی😂

سلام تعداد مهم نیست موفق باشبد

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

سلام. ترتیب رو استاد تعیین میکنه. چیز ثابتی نیست

𝑀𝑒𝒽𝒹𝒾

😐این چه ساختمان تمریناتیه

استاد لطفا میشه در مورد اقتدار توضیح بدید چی هست؟

/start@metaphysicsirrobot

☝️راجبش مفصل بحث شده

سلام شبتون خوش، سوالی داشتم ک چطور بفهمیم با چ غیرارگانیکی رو ب رو هستیم، ضعیف هست یا قوی و.....؟

هاله ی اون موجود رو باید برسی کرد

سلام یه پادکست برای رفع سحرو جن زدگی توی گروه دادین گه توی دستورالعملش گفته بود از آب مقطر استفاده کنین میخواستم سوال کنم از خدمتتون منظور همون آب مقطری هست که در داروخانه ها موجوده یا خیر واینکه بطور کلی از کجا میشه تهیه کرد🙏🙏

آب مقطر یا آب تمیز و بدون املاح مثل آب چشمه یا آب تصفیه شده یا اگر نبود آبجوش

روشی برای بالا بردن فرکانس دارید؟

🙏🙏

احساسات ، انرژی ، فرکانس باهمدیگه رابطه مستقیم دارن هرکدوم سطحش بالا بره بقیه ام افزایش پیدا می کنن.

خب چجور سطحشونو یکیشونو ببریم بالا ک بقیه هم کنار اینا برن بالا

وقتی حالت خوب نیست چطوری خوب میشی

هرکاری ک حالمو خوب کنه انجام میدم

آفرین اینم همونه

‍ دعای پاکسازی : "من اکنون انتخاب می کنم که پاک شوم در همه سطوح وجودم ، همه زندگی هایم ، همه جهان ها و همه عمرهایم . تمام افکار، موجودات ، موقعیت ها و انرژی هایی که در خدمت خوبی و خیر برتر من نیستند ، رها می کنم . اکنون درخواست می نمایم همه انرژی هایی که از جنس عشق نیستند، به خوبی و خیر برای همگان تبدیل شوند . و چنین باد." برکت باشد

درسته ی سوال دیگه چجور از ماتریکس خارج بشیم؟

نمیشه

چرا؟؟

👌🏻

چون از یه ماتریکس در بیارم میریم تو یکی دیگه

شما در اومدی رفتی تو یکی دیگه؟

وقتی انقد آدم با شعوری هستی چطور همین حرف ساده رو میخوای متوجه بشی. قبل از حرف زدن بشنو و فکر کن بعد واکنش نشون بده

چی میگی؟ توهین کردم مگه بهت؟ ی سوال ازت پرسیدم جوابش بله یا نه هست در ضمن نگفتم تو یا شما ک بخای شعور منو بسنجی شما از این ماتریکس در اومدی رفتی ی ماتریکس دیگه یا خیر؟

اگر اشتباه از بندست معذرت میخوام درمورد این سوال کاملا مشخصه ماتریکس یعنی چی؟ یعنی یک قالب و چهارچوب ذهنی که حالا میخواد بر هر اساسی باشه. خب وقتی آدم یک عقیده رو کنار میزاره وارد یک عقیده ی دیگه میشه این خودش وارد شدن به یه ماتریکس دیگست درصورتیکه که خود شخص متوجه نمیشه وارد یه ماتریکس دیگه شده و اگر هم متوجه بشه دوباره وارد یه ماتریکس دیگه میشه. و حتما همینطوره که اگر من خودم صد بار هم خارج شده باشم باز هم وارد یک ماتریکس دیگه شدم.

خب این کاری داشت؟ ممنون از توضیحاتتون

خواهش میکنم بازم معذرت

خواهش میکنم

سلام تو این ازمون امتیاز بندی از ۰تا ۵ به صورت از کم به زیاده؟

نه بابا میشه از ماتریکس خارج شد من دیدم

توضیح دهید چی دیدید 🙏🏻

مــرســی از شــمــا، چــطــور بــفــهمــم بــا چ مــوجــودی رو ب رو هســتــمــ، چــونــڪــه نــدیــدمــشــه ولــی مــیــدونــم هس و اذیــت هم مــیــڪــنــعــ،

سلام فکر نکنم خودتون بتونید تشخیص بدید از کسی که زیاد باهاشون سر وکار داشته راهنمایی بگیرید

مرسی از شما، گفتم از دوستان حاضر در اینجا کمک بگیرم، در کل ممنونتم❤️

جور دیگه نمیشه فهمید. دقت داشته باشین که راجب امور تخصصی سوال میکنین

دوستان محترم فقط با اون فرمتی که گفتم باز برخی عکس میفرستن برام! گفتم فقط url آخه چند بار باید یه چیز به این سادگیو تکرار کنم! اون کساییم که کاربری ثبت نکردن لینکاشون پاک میشه

چرا یهودی ها انقدر بیشتر می فهمند؟

شما دینت چیه

هر چی خوب باشه استفاده می کنم

😃😅

برتر نیستن به نظر شما؟

یاد خودتون افتادین

آخرین باره میگم این مباحث رو اینجا مطرح نکنین. از هر کجا دین و اعتقاداتون رو گرفتین بپرسین

سلام استاد نه یاد این میفتم که هر چند وقت یکبار اینجا یه مهمان خاص داریم😅😂😉

فرق گروه ماورا با آشپزی همینه دیگه