مفاهیم ارتعاشی اعداد در ادبیات فرشتگان

angles

آشنایی با فرشتگان و اعداد تکرار شونده

توضیحات:

کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد اثر دکتر دورین ویرچو یک کتاب مرجع است. که شما را قادر میسازد تا مفاهیم اعدادی را که میبینید بفهمید و همچنین به شما دانش استفاده از این اطلاعات را عرضه میدارد. برای مثال ملائک با نمایش اعدادی چون ۷ اغلب شما را به گام بعدیتان هدایت میکنند. به عبارت دیگر اگر در پی برکت و فراوانی در زندگیتان هستید بر ۸ های بیشمار نظاره کنید. در حین سیر در این کتاب، پیامها و توانایی هایی را جستجو کنید که اهداف، آمال و آرزوها و نیات شما را توصیف کنند.
سپس همان اعداد را به همراه پیام اگر مایلید بر روی کاغذی بنویسید و در جایی قرار دهید که مرتبا در معرض دیدتان باشد تا بتوانید بر آن تمرکز کنید.

 

هرچند، اغلب ما نشانه‌هایی که به ما می‌دهند را باور نمی‌کنیم و آنها را به عنوان هم‌رویدادهایی صرف، نادیده می‌گیریم.
یکی از راه‌هایی که این فرشته‌ها ممکن است برای ارتباط با ما امتحان کنند، می‌تواند همین اعداد فرشتگان باشد. این کتاب را بخوانید تا متوجه شوید که هر مجموعه از اعداد فرشتگان چه چیزی را درباره‌ی شخصیت شما ممکن است بگوید.

 

۲۲۳

 

ﻋﺪﺩ ۶ : ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺕ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ، ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺩﯾﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﺭﻭ ﭘﺎﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺸﯽ .

 

 

ﻋﺪﺩ ۷ : ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﺭﺍﻫﺖ ﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﺴﯽ توجه ﻧﮑﻦ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ، ﻋﺪﺩﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .

 

 

ایمان غریب

هر افسانه ای در این ره بود روزی داستانکی کوتاه ... ایمان - عاشق متافیزیک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • لطفا از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*